سیستم ها و زیر سیستم ها

در این بخش سیستم هایی که در هایپربوک استفاده شده است، بیان می شوند. در هایپربوک از سیستم های فروش، توزیع و پروموشن استفاده می شود. در هایپربوک سعی بر این است که این سیستم ها به بهینه ترین حالت ممکن پیاده سازی شوند. اجرای درست این سیستم باعث افزایش مخاطب(مشتری) و رضایت آنها می شود.