کیف پول

کیف پول مکانی برای دیدن تراکنش های مالی صاحب برند و افزایش اعتبار مالی اوست.
wallet.png
این صفحه از دو قسمت تشکیل شده است که در قسمت بالا میزان اعتبار کاربر و امکانی برای افزایش اعتبار قرار دارد.
در قسمت پایین صفحه، تراکنش های مالی نشان داده می شود که این تراکنش ها در صورتی که مربوط به افزایش اعتبار باشند با تیتر آبی رنگ و در صورت کاهش اعتبار با تیتر قرمز رنگ نشان داده می شود. هم چنین ذکر تاریخ تراکنش و ساعت آن در تیتر هر تراکنش از موارد ضروری می باشد.